Kompania pranon të bashkëpunoj me konsulentin digjital, të ndaj kohë dhe të caktoj një apo disa persona përgjegjës nga kompania për fazën e imlementimit të shërbimeve te ofruara?

    Dokumentet e bashkëngjitura bashkë me formularin për aplikim:
    *të rekomandueshme por opsionale