Aplikacioni

NMVM-të e interesuara mund të aplikojnë duke plotësuar këtë formular për të përfituar
shërbimet:

  •  Analiza e konsulentit digjital për kompani
  • Zhvillimi i strategjisë digjitale të përshtatur me nevojat e kompanisë

    Kompania pranon të bashkëpunoj me konsulentin digjital, të ndaj kohë dhe të caktoj një apo disa persona përgjegjës nga kompania për fazën e imlementimit të shërbimeve te ofruara?

    Dokumentet e bashkëngjitura bashkë me formularin për aplikim:
    *të rekomandueshme por opsionale    Afati i fundit për aplikim është: 27.06.2021. Të gjitha NMVM-të e interesuara nga sektori i prodhimit, agrobiznesit apo shërbimeve mund të aplikojnë për ti përfituar këto shërbime përmes webfaqes të Qendrës për Transformim Digjital (në kuadër të OEK) apo duke dërguar dokumentet e nevojshme në dt@oek‐kcc.org