Thirrje për aplikim për NVMV-të në kuadër të projektit për digjitalizim OEK - ITP


 

Ky partneritet vjen si vazhdimësi e partneritetit strategjik me GIZ Kosova mbështetur nga Qeveria Gjermane në kuadër të projektit për Krijimin e Punësimit Përmes Promovimit të Eksportit.

Partneriteti

Tre module për të ju shërbyer nevojave të kompanive


Certified Digital
Transformation Expert

 • Digjitalizimi
 • Modelet e Biznesit Digjital
 • Transformimi dhe Lidershipi Digjital –
  aspekti kulturor në transformimin digjital
 • Zingjiri i vlerës dhe menaxhimi – transformimi digjital nëpër kompani
 • Marketingu digjital – të njohurit e klientit në aspektin digjital
 • Njohuri për Sigurinë e Teknologjisë Informative.

Certified E-commerce
and Social Media Expert

 • Trendet në biznesin elektronik
 • Shitja & Transformimi Digjital
 • Tregtia: nga dyqani në platforma online
 • Big Data: nga të dhënat tek inormacioni
 • Marketingu Online: nga SEO tek mediat sociale

Certified
IT Security Expert

 • Konsideratat Themelore Strategjike të TI dhe Menaxhimi i Rrezikut
 • Masat e Personelit & Menaxhimi Themelor i Operacioneve të IT
 • Kërkesat ligjore: Bazat e mbrojtjes së të dhënave
 • Të drejtat dhe detyrimet sipas GDPR
 • Privatësia dhe pajtueshmëria me IT
 • Mbrojtja e të dhënave
 • Siguria e rrjetit
 • Rezervimi i të dhënave dhe menaxhimi emergjencave
 • Masat strukturore dhe infrastrukturore

Trust our experience that we have gained since 1962.

Oda Ekonomike e Kosovës(OEK) në bashkëpunim me Parkun për Inovacion dhe Trajnim(ITP) kanë hyrë në partneritet


Oda Ekonomke e Kosovës(OEK) në bashkëpunim me Parkun për Inovacion dhe Trajnim(ITP) kanë hyrë në partneritet që ka për qëllm rritjen e konkurrueshmërisë së sektorit privat përmes transformimit digjital. Ky partneritet vjen si vazhdimësi e partneritetit strategjik me GIZ Kosova mbështetur nga Qeveria Gjermane në kuadër të projektit për Krijimin e Punësimit Përmes Promovimit të Eksportit.


Rreth nesh